Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Rekrutacja na Studia SMP I stopnia w roku akademickim 2023/2024

Zasady ogólne rekrutacji na Studia Matematyczno-Przyrodnicze (termin rejestracji i składania dokumentów, data i forma przeprowadzenia kwalifikacji) podane są na odpowiedniej stronie internetowej - Uniwersyteckiego systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na studia UJ.

Rekrutacja na studia  tu przedstawione są m.in. ogólne zasady kwalifikacji na studia, terminy, informacje dla olimpijczyków.

Podstawowe zasady kwalifikacji

Przeprowadzony zostaje konkurs świadectw nowych matur. Kwalifikacja następuje na podstawie liczby punktów procentowych zdobytych na egzaminie maturalnym- główny przedmiot  z pierwszej grupy- matematyka, oraz jednego z przedmiotów z grupy drugiej: chemii, biologii, fizyki, geografii lub informatyki  O przyjęciu decyduje suma punktów procentowych ważona w taki sposób, że wynikowi uzyskanemu na poziomie rozszerzonym przypisuje się wagę dwukrotnie większą niż wynikowi uzyskanemu na poziomie podstawowym.  
Analogiczne postępowanie obejmuje kandydatów z maturami międzynarodowych i zagranicznych, przy czym punkty procentowe przelicza się w stosunku do maksymalnej możliwej liczby dla każdego przedmiotu, a jako poziomy podstawowy i rozszerzony traktuje się odpowiednio SL i HL (lub równoważne). Uwzględniony ostaje wynik z matematyki i najlepszy spośród wyników pozostałych przedmiotów przyrodniczych.

Składanie dokumentów i dodatkowe informacje: smp@uj.edu.pl.

Dodatkowe informacje dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

W rekrutacji na studia matematyczno - przyrodnicze są uwzględniane te olimpiady, które odpowiadają przedmiotom kwalifikacyjnym branym pod uwagę w rekrutacji. Szczegółowa lista olimpiad ogólnopolskich oraz międzynarodowych znajduje się na stronie irk.uj.edu.pl w katalogu studiów - karta studiów matematyczno-przyrodniczych.

Laureaci oraz finaliści olimpiad przyjmowani są na studia na preferencyjnych zasadach, tj.:

- Laureat olimpiady ogólnopolskiej eliminacji centralnych, a także medalista lub uczestnik finału olimpiady międzynarodowej, która jest brana pod uwagę w rekrutacji na studia matematyczno - przyrodnicze otrzymuje maksymalny wynik kwalifikacji.

- Finalista dostaje 100% z każdego przedmiotu znajdującego się w tej samej grupie przedmiotów, w której znajduje się przedmiot, do którego przypisana jest olimpiada.

Uwaga: laureaci oraz finaliści olimpiad są zobowiązani do dopełnienia wszystkich warunków formalnych określonych w zasadach naboru na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz  wszystkich procedur rekrutacyjnych, w tym m.in. dokonania rejestracji  w systemie IRK UJ w terminie wyznaczonym kandydatom z danym rodzajem matury oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

Rekrutacja na Studia SMP II stopnia w roku akademickim 2023/2024

Rekrutacja na II stopień w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych przeprowadzona jest przez jednostkę prowadzącą kierunek, który został przez kandydata wskazany jako wybrany do realizacji pracy magisterskiej,
według zasad obowiązujących na tym kierunku studiów.


Student, który został przyjęty na II stopień studiów prowadzonych przez jeden z Wydziałów współtworzących SMP może rozpocząć proces rekrutacji na SMP II stopnia. Rekrutacja odbywa się na wniosek studenta II stopnia.
Wniosek należy kierować do Rady Programowej SMP za pośrednictwem Kierownika SMP i złożyć go w terminie do 15 października br. w Biurze SMP. We wniosku należy zawrzeć dane personalne studenta i określenie kierunku wiodącego II stopnia, na który student został przyjęty.


Decyzja o przyjęciu na studia II stopnia SMP zostaje podjęta najpóźniej do 22 października.


Studenci, którzy zdecydują się na podjęcie dalszej nauki w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na II stopniu realizują obowiązkowo tylko wymogi programowe wybranego kierunku wiodącego i zachowują prawo
do podejmowania i zaliczania dodatkowych przedmiotów na Wydziałach, partycypujących w porozumieniu o utworzeniu SMP.


Procedurę rekrutacji określa Regulamin SMP – reguluje punktu regulaminu par. 5 pkt 2 - link poniżej:

https://smp.uj.edu.pl/documents/7276335/142118771/Regulamin_SMP_2022%281%29.pdf/e4478700-f7a2-4a81-8989-973a8f25b0bd


Składanie dokumentów i dodatkowe informacje: smp@uj.edu.pl

Dodatkowe uwagi dotyczące rekrutacji na studia SMP

Kandydat na Studia Matematyczno - Przyrodnicze wybiera kierunek wiodący spośród tych oferowanych przez Wydziały:

  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
  • Wydział Biologii,
  • Wydział Chemii,
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Wydział Geografii i Geologii,
  • Wydział Matematyki i Informatyki.

Dodatkowe zasady rekrutacji obowiązują na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Szczegóły pod linkiem:
https://smp.uj.edu.pl/komunikaty-rady-programowej-smp/-/journal_content/56_INSTANCE_TjiUxGPxDMu7/7276335/139025661

Strony, które warto odwiedzić:
irk.uj.edu.pl – katalog studiów oraz system do rekrutacji na studia;
rekrutacja.uj.edu.pl – przewodnik po rekrutacji na studia w języku polskim;
welcome.uj.edu.pl – przewodnik po rekrutacji na studia w językach obcych

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków

telefon: +(48) 12 663 26 60, 12 663 26 62
email: rekrutacja@uj.edu.pll
strona: https://rekrutacja.uj.edu.pl
Godziny dyżurów: poniedziałek - piątek, 08:00 -16:00