Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opiekunowie naukowi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak dołączyć do listy opiekunów naukowych?

Cechą charakterystyczną SMP jest instytucja tutora czyli opiekuna naukowego. Regulamin SMP definiuje tę funkcję poprzez wskazanie czynności, które podejmuje tutor wobec studenta. Dlatego pierwszym koniecznym warunkiem podjęcia się tej funkcji jest zapoznanie się z Regulaminem SMP, oraz z wyjaśnieniami do niego, umieszczonymi na tej samej stronie internetowej. Szczegółowa interpretacja Regulaminu SMP oraz jego ewentualne modyfikacje leżą w kompetencjach Rady Programowej SMP.

Zgłoszenia swojej kandydatury na funkcję tutora SMP można dokonać poprzez wysłanie e-maila z odpowiednimi danymi do Sekretarza Rady Programowej (patrz zakładka "Jak dołączyć do listy opiekunów naukowych". Również poprzez e-mail można aktualizować dane tutorów już pełniących swoje funkcje.

Studenci SMP mają dużą swobodę w samodzielnym kształtowaniu indywidualnego programu. Rolą tutora jest pomoc w tym zadaniu. Należy jednak zwrócić uwagę, że swoboda, o której mowa powinna podlegać pewnym ograniczeniom. Po drugim roku studiów studenci SMP wybierają, zgodnie z zasadami Regulaminu SMP, kierunek wiodący. Należy przy tym pamiętać, że kryteria przyjęcia na pewne kierunki (np. Biotechnologia, Geografia) są uściślone w szczególnych ustaleniach. Kursy zaliczone przez studenta w ciągu dwóch pierwszych lat powinny pozwolić na owocne podjęcie studiów na wybranym kierunku, z ewentualną (ale nie polecaną) możliwością uzupełnienia koniecznych brakujących kursów w przeciągu trzeciego roku. Należy więc zadbać, aby na przestrzeni pierwszych dwóch lat proces wyróżniania kierunku wiodącego znajdował odzwierciedlenie w programie. Z drugiej strony indywidualny program studenta, szczególnie w ciągu pierwszych dwóch lat nie powinien być przepisanym programem jednego kierunku. W sensie powyższych uwag tutor wspólnie ze studentem ponosi odpowiedzialność za dobór programu.

Program studiów na cały rok studiów ustalany jest przez studenta i tutora poprzez wybranie odpowiednich kursów z proponowanych na wszystkich kierunkach przyrodniczych UJ. Przy podejmowaniu kursów należy zadbać o wypełnienie (i nie przekraczanie) limitów godzinowych dla każdego rodzaju zajęć (wspólne, obowiązkowe, nadobowiązkowe - deklarowane na karcie programowej oraz wybierane w systemie elektronicznym USOS). Tutor stwierdza swoją akceptację programu poprzez podpis na karcie programowej.

Zgodnie z Regulaminem, studenci mają na początku semestru prawo do zmian wybranych kursów (do 3 zmian w ciągu roku akademickiego). Na początku semestru należy koniecznie zwrócić uwagę, aby student złożył wypełnioną i parafowaną kartę programową w Sekretariacie SMP w terminie określonym w Regulaminie (do pięciu tygodni od daty rozpoczęcia danego semestru; przedłużenia tego terminu może udzielić Pełnomocnik ds. SMP, tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego podania studenta).

Dokonywanie jakichkolwiek zmian na karcie programowej bez wiedzy tutora i bez powiadomienia Sekretariatu SMP jest absolutnie niedopuszczalne!

Po zakończeniu każdego semestru tutor powinien zapoznać się z kursami zaliczonymi przez podopiecznego i przedyskutować z nim osiągnięte wyniki. Tutor powinien parafować kartę okresowych osiągnięć studenta po zaliczeniu przez niego wszystkich wybranych w danym semestrze kursów. Nie należy podpisywać tej karty, zanim wpisane do niej zostaną wszystkie oceny!

Studenci SMP mają prawo do zmiany tutora, po złożeniu podania popartego przez nowego tutora i za wiedzą dotychczasowego. Zmianę tutora należy traktować jako naturalne zjawisko, pozwalające osobie o szerszych lub nie całkiem sprecyzowanych na początku zainteresowaniach na dokonanie modyfikacji ukierunkowania. Również tutor studenta SMP może wnioskować o zwolnienie z tej funkcji. Zmiana tutora może nastąpić na wniosek tutora lub studenta.

Jednym z warunków zaliczenia II roku studiów SMP jest złożenie przez studenta pracy rocznej napisanej pod kierunkiem tutora. Praca roczna jest opracowaniem tematu zadanego przez tutora. Wybór tematu pracy i jej charakteru (od prostej kompilacji do rozwiązania prostego problemu) powinien być dostosowany do możliwości studenta i musi gwarantować możliwość jej ukończenia w przewidzianym terminie. Tutor odpowiada za właściwy wybór tematu pracy rocznej. Napisanie i złożenie pracy należy traktować jak zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie jest udzielane przez tutora, który zapisem na pracy potwierdza jej akceptację oraz wpisuje zaliczenie do indeksu i protokołu (elektronicznego lub/i drukowanego). Praca jest następnie przedstawiana Radzie Programowej SMP, która ma prawo zakomunikowania swojej opinii tutorowi.

Sugestie i informacje, które mogłyby służyć dalszej poprawie ukształtowania realcji student-tutor prosimy kierować do Rady Programowej SMP, na adresy:
Przedodniczącego RP SMP e-mail: leszek.motyka@uj.edu.pl 
Kierowniak SMP e-mail: romuald.janik@uj.edu.pl
Sekretarza SMP e-mail: aleksandra.wronska@uj.edu.pl